top of page
גיבורים.png

תקנון ותנאי שימוש - האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי

 

 1. האתר של 'הקופסא' (להלן: "האתר"), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת מנויים וקופסאות בודדות, לפעילות למידה, מחקר ויצירה.  האתר הינו בבעלות ענבר קאהן ע.מ. 25189721  (להלן: "החברה")

 2. כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולה כולל רכישת מוצר המוצע למכירה אך לא רק.

 3. האתר וההחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 4. בהרשמה לקבלת ניוזלטר, הנרשם נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני או הודעת טקטס מהאתר לפי חוק התקשורת. הנרשם רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני והודעת טקסט מהאתר, ע"י שליחת הודעה "הסר" ל: hakufsa.e@gmail.com תוך ציון שמו ופרטיו.

 5. בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 052-3113468, או במייל ל  hakufsa.e@gmail.com

 

תנאי שימוש

 

 1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף - בכפוף לאישור העסקה ע"י הגורם הסולק.

 2. הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

פרטי הרוכש

 

 1. בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.

 2. שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את המשתמש וטלפון ו/או כתובת מייל, וכן כל נתון שייראה לחברה כנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי משתמש אשר לא ימלא את פרטיו המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכל לקבל את המוצר שהזמין.

 3. בעת רכישה, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני או הודעת טקטס מהאתר לפי חוק התקשורת. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני והודעת טקסט מהאתר, ע"י שליחת הודעה "הסר" ל: hakufsa.e@gmail.com תוך ציון שמו ופרטיו.

 

תשלום

 

 1. מנוי רבעוני/ חצי שנתי/ שנתי - עלות המנוי תחושב לפי התקופה של המנוי, התשלום יעשה בתשלום אחד או בתשלומים לפי בחירת הלקוח - חשבונית תשלח כנגד התשלום בפועל. 

 2. ברכישת מוצר באתר מהחנות המקוונת חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע באופן מיידי עם ביצוע ההזמנה באתר.

 3. במידה ויחול שינוי במחיר המוצרים, לקוחות הנמצאים במסלולי מנוי מתחדש יקבלו התראה על כך מראש ויוכלו לבחור באם לבטל את המנוי או להמשיך במחיר החדש (אי הודעה על רצון לבטל תחשב כהסכמה למחיר החדש). למען הסר ספק - מנויים הנמצאים בתוך המנוי ימשיכו ליהנות מהמחיר הישן עד למועד החידוש, במועד החידוש יתעדכן המחיר והם יחויבו במחיר החדש.

 4. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צויין אחרת במפורש .

 5. כל תהליך התשלום מבוצע דרך חברת האשראי ואבטחת נתוני כרטיס האשראי הינה באחריותה.

 6. לקוח שרוצה לשלם בדרך שאינה כרטיס אשראי - יש ליצור קשר במייל או בטלפון.

 

אחריות

 

 1. פרטיהם האישים של המשתמש ו/או הרוכש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו ע"י החברה.

 2. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורם אחר, למעט אם גורם מוסמך ידרוש אותם באופן חוקי.

 3. החברה אינה מקבלת את פרטי כרטיס האשראי מחברת האשראי ולכן אינה אחראית על שמירתם.

 4. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 5. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות על מנת  לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים שוטפים שונים אחרים.

 

משלוחים וזמני אספקה

 

 1. בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח, אלא אם צויין אחרת. בעת ההזמנה יוכל הרוכש לבחור באחת ממספר דרכי משלוח. המשלוחים יבוצעו ע"י דואר ישראל ו/או ע"י חברת הפצה ו/או ע"י חברת שליחויות ובאחריותם.

 2. מובהר כי במקרים מסוימים מסירת המוצרים על ידי דואר ישראל במסגרת שירות דואר חבילות ודואר שליחים מתבצעת ליחידת הדואר אליה משתייך אזור מגורי הנמען ולא ישירות לפתח בית הנמען, וזאת בהתאם למדיניות דואר ישראל. המשתמש מאשר מראש מסירת המוצרים ליחידת הדואר אליה הוא משתייך. עוד מובהר כי שירותי השליחות מתבצעים בידי דואר ישראל או חברות שליחות אחרות על פי תנאיהם. החברה אינה אחראית לכל איחור, עיכוב או נזק באספקת מוצר או לאי-אספקתו של מוצר, שנגרמו בשל חברת הדואר או חברות שליחויות לפי העניין.

 3. אזורי המשלוח של החברה יהיו בהתאם לאזורי המשלוח של דואר ישראל ו/או ע"י חברת הפצה ו/או ע"י חברת שליחויות. 

 4. הקופסאות למנויים ישלחו בכל חודש בשבוע העוקב ל 16 בחודש. זמני קבלת המשלוח יהיו תלויים בדרך המשלוח שבחר הלקוח.

 5. קופסאות חד פעמיות, קופסאות מטיילות וקופסאות מארחות ישלחו תוך 3 ימי עסקים לכל המאוחר מרגע ההזמנה.

 6. זמני אספקה מרגע המשלוח הינן באחריות דואר ישראל או חברת ההפצה או חברת השליחיות לפי בחירתו של הלקוח.

 7. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת מוצר במקרים הבאים:  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

 8. איסוף עצמי (ללא תשלום) של הקופסאות יתאפשר בתאום מראש בימים שיקבעו לכך.

 

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

 1. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת 'הקופסא' (במנוי - קבלת 'הקופסא' הראשונה), וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה, לא נפגמה, וכי לא נעשה בה שימוש.

 2. במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאית החברה לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.

 3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

 4. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה כזה, יזוכה הרוכש ביתרת התשלומים העתידית, למען הסר ספק, הלקוח לא יזוכה עבור חודשים בהם סופקה ההזמנה אלא רק על מוצרים שלא יסופקו בעתיד.

 5. יודגש, כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

 6. אין החזרה של מוצרים דיגטליים מרגע שנמסר ו/או נשלח הקישור להורדתם.

 

הגבלת אחריות

 

 1. פעילות 'הקופסא' תעשה אך ורק תחת פיקוח של מבוגר. 'הקופסא' עשויה להכיל צבעים/דבק/חלקים קטנים אשר אינם מיועדים לילדים בני פחות משלוש. יש להשתמש בכל חלקי 'הקופסא' בדיוק כפי שמוסבר בהנחיות לביצוע הפעילות.

 2. החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שייגרם למשתמש ו/או לרוכש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה:

 • רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכיוצ"ב.

 • מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה וכיוצ"ב.

   מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הרוכש.

דין ושיפוט

 

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג בין רוכש ו/או משתמש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגייה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בהתאם לדיני מדינת ישראל, בבתי המשפט בעיר תל-אביב - יפו בלבד, שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

תנאים נוספים

 

 1. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.

 2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, בצבע וכיוצ"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 3. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

bottom of page