top of page

למידה חווייתית בכיתה - נכלל במערכת גפ"ן של משרד החינוך

פעילות לימודית מהנה בגישת STEAM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנות ומתמטיקה) שתערך בכיתה באמצעות ערכת פעילות ולימוד כיתתית.
כל ערכה מכילה מערכי שיעור, ניסויים, פעילות יצירה, כולל כל החומרים הנדרשים לניסויים ולפעילות היצירה.

נכלל במערכת גפ"ן של משרד החינוך

bottom of page